Synstörningar och kronisk nacksmärta

En Australisk undersökning pekar på ett tydligt samband mellan kroniks nacksmärta och synpåverkan.
Vanligaste påverkan är bristen på läskoncentration.
Studien gick ut på att:                                                                                                       1-kartlägga vilka synrelaterade symptom som är vanligast i denna grupp.
2-se om det fanns en skillnad i symptom vid idiopatisk(oklar orsak)nacksmärta och traumatisk nacksmärta sk WAD(whiplash accociated disorder)
I studien ingick 70 friska personer(18-60 år)med matchade glasögon.
Man tog noga koll på vilka synrelaterade besvär de hade,frekvens samt intensiteten av dem.
16 synrelaterade kategorier skapades i ett frågoformulär till deltagarna.
Man multiplicerade frekvens och intensitet för att få fram ett tal om omfattningen av synstörningen på varje individ.
Det visade sig att inividvider med kronisk nacksmärta hade intensivare och frekventare besvär i 14 av de 16 kategorierna som fanns i frågoformuläret.
Tydligast var nedsatt läskoncentration samt ljuskänslighet.
Även svårigheter att bedöma avstånd samt visuell trötthet var tydligast hos de med kroniska nacksmärta.
Gruppen med sk WAD skada hade generellt mer besvär än gruppen med idiopatisk nacksmärta.
Resultaten stämmer bra överens om tidigare undersökningar av vilka synrelaterade symptom som har samband med nacksmärta.
Studien bekräftar också teorin att dubbelseende inte har samband nacksmärta.
Orsaken till den visuella påverkan antas vara abnorma signaler från nacken.
Studien kan vara underlättande för diagnostiserande av nackbesvär.
Källa:Treleaven J,Takasaki H.Characteristics of visual disturbances reported by subjects with neck pain.Man Ther 2014;19(3):203-