Jobbstress påverkar kvinnors ospecifika nacksmärtor


2017-10-09 (Text: Lois Steen)
En ny avhandling visar ett tydligt samband mellan kvinnors ospecifika nacksmärta och stress i arbetet. Fysioterapi inriktad på träning av nacke-skuldra kan lindra besvären.

Ospecifik nacksmärta är vanligast bland kvinnor och innebär att smärttillståndet inte kan förklaras av andra diagnoser som exempelvis Whiplash-skador eller diskbråck. Åsa Svedmark, fysioterapeut och forskare vid Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat olika behandlingsmodeller för kvinnor med ospecifik nacksmärta. Hennes resultat visar att upplevd hög stress och låg kontroll i arbetet har ett tydligt samband med självskattad smärta, funktion och arbetsproduktivitet. 
Tidigare studier har visat att individer med ospecifika nackbesvär har exempelvis sämre muskulär nackstyrka och minskad rörlighet i nacken. Åsa Svedmark har undersökt om kvinnor med ospecifika nackbesvär, som genomgått behandling i form av ett skräddarsytt program med träning och fysioterapi helt anpassat till individens symptom och funktion, får bättre effekt på smärta och funktion jämfört med kontrollgrupper.

I en randomiserad kontrollerade studie ingick 120 kvinnor i åldrarna 20-65. Alla deltagarna var i arbete och hade ospecifika nackbesvär. De lottades till tre grupper: (1) skräddarsydd behandling; (2) icke-skräddarsydd behandling; och (3) en kontrollgrupp som inte fick någon behandling i studien men som var fria att söka vård på egen hand. Resultaten visade till forskarnas förvåning att personer i gruppen som fått den skräddarsydda behandlingen inte hade bättre effekt än de som fått en icke-skräddarsydd behandling. Båda behandlingsgrupperna hade bättre effekt än kontrollgruppen.

Av uppföljande studier framgick att upplevd hög stressnivå samt låg kontroll över det egna arbetet hade signifikanta samband med mer nacksmärta och sämre resultat av behandlingen på lång sikt. Slutligen visade resultaten att det inte fanns några signifikanta samband mellan nacksmärta och resultat i fysiska tester av nackmuskelstyrka och nackrörlighet. Däremot fanns samband mellan ökad nackrörlighet och förbättrad funktion/symptom kopplade till nackbesvär.
– Resultaten i avhandlingen bekräftar vad tidigare studier visat, nämligen att fysioterapi med fokus på träning av nacke-skuldra har positiva effekter för kvinnor med ospecifika nackbesvär. Samtidigt erbjuder avhandlingen ett viktigt kunskapsbidrag om tydliga samband mellan upplevd nacksmärta, stress och kontroll i arbetet, och mellan nackrörlighet och nackfunktion/symptom, säger Åsa Svedmark.

Avhandling: Neck pain in women: effect of tailored treatment and impact of work environment. Umeå universitet, 2017.