2011

I en avhandling från Sahlgrenska akademin har forskare undersökt hur aktivitet påverkar ryggsmärta.

I undersökningen fanns det 109 deltagare som drabbats av akut ryggskott eller svår akut smärta i ländryggen.Hälften av deltagarna fick rådet att vara aktiva trots smärta medan den andra halvan fick rådet att anpassa sin aktivitet till smärtan.Alla var anställda på bilfabriker i Göteborgs området.

72% var män samt medelåldern var 42 år.Deltagarna hade akut ryggskott sedan maximalt 48 timmar.Deltagarna fick fylla i en dagbok under sju dagar med aktivitetsförmåga,fysiskt status samt antal steg per dag.Smärtintensiteten mättes morgon och kväll samt skattades hela dagen med NRS(Numeric graphic rating scale)där deltagaren skriven in på tiopoängskala sin smärtupplevelse.Deltagarna fick även notera sin nedstämdhet.Efter sju dagar samlades mtrlet in.Resultaten visar att smärtintensitet och funktionsnedsättning minskade snabbt för deltagarna i bägge grupperna.Efter åtta dagar var alla deltagarna tillbaka till arbete.Dock återhämtade sig dletagarna som var aktiva hela tiden snabbast då inkluderat kände de sig mindre nedstämda.De andra deltagarna som anpassade sig efter smärtan fick resteffekter i nedsattrörlighet samt fortsatt något nedstämda en tid efter..

Källa:Olaya-Contreras P.Biopsychosocial analyses of acute and chronic pain,especially in the spine.The effect of distress on pain intensity and disability.

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg

Aktiv konservativ behandling är effektiv för Dig med ischiasbesvär. Ett individuellt utprovat träningsprogram är något bättre än generella program, men allra viktigast är att Du är aktiv och tar eget ansvar.


Ischias orsakad av diskbråck har en i grunden god prognos. Men en stor andel drabbade lider av svår smärta samt sensoriska och motoriska bortfall vilket gör att kirurgisk behandling ibland tillämpas. De studier som har jämfört konservativ behandling med kirurgisk har emellertid visat på likvärdiga resultat för de båda metoderna.

Konservativ behandling är ett samlingsbegrepp för så vitt skilda metoder som analgetika, vila, träning, traktion, manipulation, mobilisering och epidurala injektioner. Men inte mycket är känt om vilken konservativ metod som är effektivast. Resultaten av en litteraturstudie som undersökte effekten av passiv behandling (epidurala injektioner, manipulation, traktion och NSAID) visade på bristande evidens(vetenskaplig effekt) för effekten av dessa.

Kanske som en följd av dessa resultat, är trenden i dag att gå från passiv till aktiv behandling. Det som kännetecknar aktiva metoder är information till den drabbade om vikten av att vara aktiv, egenansvar och sjukgymnastens/läkarens roll som coach snarare än undergörare. Syftet med en ny dansk studie var att jämföra effekten av två aktiva konservativa behandlingsprogram för drabbade individer med ischias. 

Individer med utstrålande smärta i det ena eller båda benen, med en smärtintensitet på minst tre på en tiogradig skala och med en smärtduration på mellan två veckor och ett år inkluderades i studien. 

Information och träning
De ischiasdrabbade randomiserades till ett av två behandlingsprogram. Deltagarna i båda grupperna fick samma information om ryggens anatomi och den naturliga läkningsprocessen för diskbråck. Den positiva prognosen betonades och indivividerna uppmanades att vara aktiva men att vara uppmärksamma på att en ökning av smärtan i benet kunde vara ett tecken på att de hade tränat för hårt. 

Den ena gruppen fick därtill träna med symptomrelaterade övningar medan den andra gruppen fick shamövningar. Träningen i den symptomrelaterade gruppen (n=86) bestod av hållningsinstruktioner och ytterlägesrörelser i enlighet med patientens symptom, enligt McKenzies teorier. 

I träningsprogrammet ingick också stabiliserande övningar med tonvikt på transversus abdominis och multifider samt dynamisk träning för de yttre bukmusklerna och ryggsträckarna. Övningarna var individuellt utprovade och stegrades efterhand. De som randomiserats till shamövningar (n=95) fick träna enligt ett generellt lågintensivt träningsprogram med det uttalade syftet att öka blodcirkulationen.

Träningen pågick under åtta veckor och bestod av minst fyra och högst åtta träningstillfällen. Utvärderingar gjordes vid studiestart, vid behandlingens slut och efter ett år. Primära utfallsmått var begränsningar i aktivitet mätt med den danska versionen av Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) och smärta i benet enligt Low Back Pain Rating Scale (PRS).

De flesta (89,2 %) upplevde sig bättre eller mycket bättre efter behandlingen och den effekten kvarstod efter ett år. Fler i den symptomrelaterade gruppen upplevde sig förbättrade jämfört med shamgruppen. 

Hela 75 procent av det totala antalet hade en kliniskt viktig förbättring enligt RMDQ och det sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Smärtan i benet hade generellt minskat med 66 procent vid ettårsuppföljningen; den symptomrelaterade gruppen hade här en större minskning men skillnaden var inte signifikant.

Dessa resultat matchar eller överträffar de resultat som man, enligt andra studier, har av kirurgisk behandling.Individerna i denna studie hade alla fått någon form av konservativ behandling innan de påbörjade den aktuella behandlingen. All konservativ behandling är alltså inte effektiv och författarna till denna studie vill poängtera att de med sin studie visat på att aktiv konservativ behandling är effektiv mot ischias till följd av diskbråck.

 

Källa: Albert HB, Manniche C. The efficacy of systematic active conservative treatment for patients with severe sciatica. A single-blind randomized clinical controlled trial. Spine 2011;epub ahead of pint

Visa hela nyheten »
Etiketter: ryggskada

En tysk studie visar att belastningen av ryggraden-bröst-o.ländrygg, vid sittande på en pall minskar med i genomsnitt 13% om armarna placeras med stöd mot låren jämfört med om armarna hänger längs sidorna av kroppen.

Även bröstryggsböjning påverkar ryggradens belastning - ju större böjning desto större belastning.

I studien undersöktes fem patienter(medelålder 66 år)med hjälp av telemetri(trådlös överföring) i

kotkroppsimplantat(spårningsmaterial placerat på kotor).

Tidigare studier om ryggbelastning vid sittande jämfört med stående har visat motstridiga resultat.

Detta skulle alltså  kunna bero på att armarnas läge samt graden av bröstryggs böjning har varierat i de olika studierna.

Källa:Dreischarf M,Bergmann G,Wilke HJ,Rohlmann A.

Different arm positions and the shape of the thoracic spine can explain contradictory results in the literature about spinal loads for sitting and standing.

Spine 2010;35(22):2015-21

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg

Ländryggssmärta är en vanlig orsak till sömnproblem.

Detta påverkar i sin tur livskvalité,fysisk hälsa och arbetsproduktion.

En amerikansk forskargrupp har nu visat på samband mellan madrasstyp och ländryggssmärta.

 

Försökspersoner alla med diagnostiserad ländryggssmärta fick under 12 veckor sova på en individuellt förskriven medelfast madrass tillverkad i viskoelastiskt material(memory foam).

Förskrivningen baserades på huvudsaklig sovställning och att madrassen gav extra stöd och reducerade tryck vid tryckpunkter.

Reslutatet visar signifikanta(icke slumpmässiga) förbättringar framför allt för sömnkvalitet och ländryggssmärta men även axelsmärta och morgonstelhet jmf med när försökspersonerna sov på sina vanliga madresser.

 

Källa:Jacobson BH,Boolani A,Dunklee G,Shepardson A,Acharya H.

Effect of prescribed sleep surfaces on back pain and sleep quality in patients diagnosed with low back and shoulder pain.

ERGON 2010;42(1);91-7.

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg